اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اعلان برنامه های آموزشی تدارکات

شما میتوانید از برنامه های آموزشی ما در زمینه تدارکات که قرار است به زودی برگزار گردد اطلاع حاصل نمایید.

شماره گروپولایتنام برنامهظرفیتتاریخ آغاز برنامهتاریخ پایان برنامه
326کابلبرنامه آموزشی متوسطه تدارکات2215/07/139608/08/1396
324هراتبرنامه آموزشی متوسطه تدارکات2915/07/139604/08/1396
325قندهاربرنامه آموزشی متوسطه تدارکات3022/07/139602/08/1396
327کابلبرنامه آموزشی متوسطه تدارکات2222/07/139615/08/1396
328کابلبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات1915/08/139608/09/1396
329ننگرهاربرنامه آموزشی متوسطه تدارکات2920/08/139609/09/1396
330کابلبرنامه آموزشی متوسطه تدارکات2427/08/139620/09/1396
331کابلبرنامه آموزشی متوسطه تدارکات4229/08/139622/09/1396