اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت های مشترک عثمانی ایچکو و ای-آی-اس-جیخانه شماره 4 سرک چهل متره چهارراهی شهید سرک 3 عقب لیسه نسوان شمس لندن اکادمی کابل افغانستانشرکت مشترکD-30325/D-28227 ارائه تضمین خط جعلی در پروژه کانال غوریان و کوهستان MEW/1283/ICB مربوط وزارت انرژی وآب 17/07/1391
2شرکت لوژستیکی عبدالقیوم باس آدرس های احتمالی 1- چهارراهی صدارت سرک جوی شیر 2- سرک ده قلعه فتح الله ناحیه دوم شرکتD-34718 داشتن جواز نقلی و ارائه تضمین خط جعلی در پروژه تهیه و تدارک تیل مورد نیاز طیارات د آریانا افغان هوائی شرکت 07/03/1392
3شرکت احمد فیصل حکیمیمقابل شفاخانه پوهنتون کوچه 1 ، خانه نمبر 4شرکتD-21255 ارایه تضمین جعلی آفر 30/03/1392
4شرکت عباس مامونپهلوی ریاست شهیدان و قبایل -کرهله -اسد آباد ولایت کنرشرکتD02-180 ارایه تضمین جعلی آفر 30/03/1392
5شرکت ساختمانی رواننزدیک لیسه عالی استاد بیتاب؛ شاه شهید کابل افغانستانشرکت ارایه صورت حساب بانکی جعلی 31/03/1392
6شرکت ساختمانی آریانا عادل واحد 7، مرکز تجارتی حیدری، پروان سوم، ناحیه 4، کابل، افغانستانشرکتD-33393 ارائه صورت حساب بانکی جعلی 02/01/1393
7شرکت ساختمانی سرک سازی وتولید مواد ساختمانی نوی متحداتاق 1، منزل4، فیض احمد حیدری پلازا، ایستگاه سابقه کامه، ناحیه1، کابلشرکتD-3153 ارایه صورت حساب بانکی جعلی در پروژه سیستم آبیاری ولایت نورستان 03/01/1393
8شرکت ساختمانی جهانعقب لیسه نادریه، کارته پروان، ناحیه 2 ، کابلشرکتD-3164-3 ارایه صورت حساب بانکی جعلی 06/02/1393
9شرکت ساختمانی شوفای شهر نو مقابل لیسه عالی ملالی کابلشرکتD-32301 ارائه صورت حساب بانکی جعلی در پروژه مکتب 16 صنفی مرکز ولسوالی بهارک ولایت تخار 28/03/1393
10شرکت ساختمانی هارون مسعوداتاق 25، کابل مارکیت، باغ علی مردان، ناحیه 1، فیض آباد، بدخشانشرکتD-27786 ارائه تضمینات آفر جعلی 02/06/1393
11ساختمانی فرنک سنمنزل اول هوتل افغان خیبر، چهارراهی سلیم کاروان، کابلشرکتD-28589 ارائه صورت حساب بانکی جعلی 03/06/1393
12شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی حبیب زی ولایت خوست، روشن مارکیتشرکتD-26663 ارائه اسناد قرارداد پروژه مشابه جعلی 16/07/1393
13شرکت ساختمانی فریدکوهیمنزل دوم، مدینه مارکیت، ایستگاه لکنشرکتD-26648 ارائه صورت حساب بانکی جعلی 16/07/1393
14شرکت ساختمانی غوری افغانسرک میرویس ناحیه 1 کندهارشرکتD-23286 ارائه صورت حساب بانکی جعلی 19/08/1393
15شرکت ساختمانی نجاتسرک 4 تایمنی نمبر خانه 171، کابل شرکتD-2687 ارائه صورت حساب بانکی جعلی 18/09/1393
12345678910...