اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11396/5/2430/05/1396وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه رنگمالی تعمیر چهار طبقه یی انستیتوت وزارت احیا و انکشاف دهات  شرکت ساختمانی ایکسیلنت بلدرز 38610شرکت ساختمانی ایکسیلنت بلدرز 754590 دانلود MRRD-240/AIRD-4/MOF-4/CO/KBL/96
21396/5/2911/06/1396وزارت احیا وانکشاف دهات Construction of 80m Nola-e-Shekesta RCC Girder Bridge & 1.95 km Approach Road In Hisa Awal Kohistan District of Kapisa Province. Bahar Afshan Construction, Construction material production and Road Building Company and Rafiq Bawary Construction Company (JV)Joint VentureBahar Afshan Construction, Construction material production and Road Building Company and Rafiq Bawary Construction Company (JV)44948228 دانلود RRD/WB/ARAP/KBL/KAP/020/B/C2/001