اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11396/9/1825/09/1396وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار3.34 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن در ناحیه پنجم (افغانکوت ) شهر میمنه ولایت فاریاب شرکت ساختمانی وسرکسازی پامیر انترنشنلD-20850شرکت ساختمانی وسرکسازی پامیر انترنشنل42829270 دانلود RRD/MOF/NRAP/NTH/FRB/044/C2/001
21396/9/1825/09/1396وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار 42.06 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 20 مترپل آهنکانکریتی گادری ازکوتل سبزک الی سرک عمومی کابل مزار, ولسوالی نهرین ولایت بغلان  شرکت ساختمانی و انجنیری گرین ورلد یونتی D-39929شرکت ساختمانی و انجنیری گرین ورلد یونتی 245956040 دانلود RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/100/C2/001
31396/9/1926/09/1396وزارت احیا وانکشاف دهات قرارداد پروژه اعمار 30 مترپل ا هنکانگریتی گادری درقریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی  شرکت ساختمانی، سرکسا زی وتولید موادساختمانی افغان بامیکا D-25479شرکت ساختمانی، سرکسا زی وتولید موادساختمانی افغان بامیکا 12637500 دانلود RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/076/C2/001
41396/9/1926/09/1396وزارت احیا وانکشاف دهات قرارداد پروژه اعمار 30 مترپل ا هنکانگریتی گادری درقریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی  شرکت ساختمانی، سرکسا زی وتولید موادساختمانی افغان بامیکا D-25479شرکت ساختمانی، سرکسا زی وتولید موادساختمانی افغان بامیکا 12637500 دانلود RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/076/C2/001