اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/3/2229/03/1397وزارت صحت عامه پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC چهار چنار ولسوالی بنگی ولایت تخارساختمانشرکت ساختمانی و سرکسازی مجیب سهیل D-05-602ولسوالی امام صاحب- بندر ارچی ولایت کندز 5199838 دانلود  
21397/3/2330/03/1397وزارت صحت عامه پروژه پوشش بام مسجد شریف، چاه سپتیک، رنگمالی وایزوگام شفاخانه سناتور جنت گل خان ساختمانشرکت ساختمانی افغان چکری 43683شهرک نصیب بگرامی، بگرامی، کابل486719 دانلود  
31397/3/2804/04/1397کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروژه }تهیه و خریداری 240 پایه چوکی مورد ضرورت دفاتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی } اجناس شرکت { تجارتی کرستال فرنیچر0101-4457چهاراهی گل سرخ کلوله پشته, کابل 1164000 دانلود  
41397/3/2804/04/1397کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، قرارداد }امور ساختمانی کوچک اعمار کانکریت ریزی سرک ، دروازه ، گلدان ها ، سایه بان وسایط و اطاق پذیرش ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی }ساختمانشرکت ساختمانی و سرکسازی حکمت نجیب D-24422چهاراهی سپین کلی خوشحال خان ناحیه 5 کابل 10360430 دانلود  
51397/3/2804/04/1397کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروژه }ساخت و ساز پنجره های فلزی و دروازه های استاک مرکزی کمیسیونساختمانشرکت { ساختمانی ، مهندسی و سرکسازی دنیای کهکشان{ D- 26702 چهاراهی ترافیک، تعمیر تجارتی میوند غازی، کابل 750078 دانلود