اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11396/6/2228/07/1396وزارت صحت عامه اعمار شفا خانه 100 بستر ولایت پنجشیر شرکت ساختمانی گلزاد گروپD- 36389چهار راهی برکی گلزاد مارکیت منزل دوم کابل افغانستان188222312 دانلود REBID NPA/MOH/96/W-1774 /NCB
21396/6/2228/07/1396وزارت صحت عامه پروژه اعمار شفاخانه 100 بستر ولایت جوزجان شرکت های ساختمانی دوستان بلخ وشکر الله کریمیD - 29584 و D- 01-367شرکت های ساختمانی دوستان بلخ وشکر الله کریمی140728217 دانلود RE – BID NPA/MOPH/96/W-1777/NCB
31396/6/2228/07/1396وزارت صحت عامه پروژه اعمار شفا خانه 100 بستر ولایت زابل شرکت ساختمانی گربت دریابیD - 3061شرکت ساختمانی گربت دریابی163611178 دانلود NPA/MOPH/96/W-1771/NCB
41396/7/1729/07/1396وزارت احیا وانکشاف دهات Construction of 36 m Dahane Rewot Foothpath RCC Girder Bridge in Hesa Awal District of Panjshir Province  Ghulam Nabi Yaqobi Constuction and road Building CoD-5079Ghulam Nabi Yaqobi Constuction and road Building Co13698610 دانلود RRD/WB/ARAP/KBL/PJR/057/B/C2/001
51396/7/1902/08/1396وزارت احیا وانکشاف دهات Construction of 8.76 km asphalt and concrete surfaced road including drainage structures from Pul-e Matak to Qalah Sahra Meyana Guzar and Bazar Jabalusaraj District of Parwan Province Green Diamond construction CompanyD-31693Green Diamond construction Company90116930 دانلود RRD/WB/ARAP/KBL/PRN/227/R/C2/001
123