اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11396/11/3012/12/1396وزارت احیا وانکشاف دهات Construction of 6.98km Concrete Surfaced Road and Drainage structures from Kabul-Logar Highway (Seya Beni) to Bazar Shewaki, Sahak Village and Qalai Khan Ha in Bagrami District of Kabul Province.ساختمانSultan Bashir Construction CompanyD-35369 Sultan Bashir Construction Company46952690 دانلود RRD/WB/ARAP/KBL/KBL//R/101/C2/001
21396/11/3013/12/1396وزارت احیا وانکشاف دهات Component of the Central Asia-South Asia Transmission Line Project (CASA-1000)خدمات مشورتیAccord Worldwide Afghanistan (AWW)N/AAccord Worldwide Afghanistan (AWW)0 دانلود Grant No TF017012
31396/11/3005/12/1396وزارت عدلیه قرارداد تدارک 19 قلم مواد اعاشوی اجناسشرکت تجارتی ندیم حبیبیN/Aدفتر مرکزی واقع تهیه مسکن مقابل بلاک های نود فامیلی شهر کابل 8311793 دانلود