اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1سلکا رام گروپabcd@yahoo.comشیرپور سرک اول- شهر کابل وزارت دفاع ملی شرکتD-64979
2ًکواترو سی سی ج و میسا گرو سولارismady@quatro.com.afشماره خانه2 شفاخانه بلاسم شهرنو کابل افغانستانوزارت انرژی و آبشرکتD-30805
3شرکت خدماتی لوجستیگی امید logisticadnan.info@gmail.comشهرنو چهاراهی شیرپور جکشن دوم برشنا. کابل افغانستان شرکت 
4شرکت ساختمانی آمو یو اس ایinfo@aulc-com.afسرک اول قلعه، ناحیه چهارم شهر کابل، افغانستانوزارت شهرسازی و مسکنشرکتI-05-239
5شرکت ساختمانی بنیاد افغانinfo.bonyadafghan@gmail.comپل سرخ، ناحیه سوم، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-21240
6شرکت ساختمانی عظیمی هاشمیahrcc2008@yahoo.comمنزل اول، سرک سوم افشار، خوشال خان مینه، ناحیه پنجم، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-32278
7شرکت خدمات کاریابی افغان بارزnil@nil.comکلیمزی پلازا، چهارراهی بره کی، کابل وزارت دفاع ملیشرکتD-33339
8گو کانسترکشن کمپنی لمتدgocc.af@gmail.comبرج برق، سرک کلوله پشته، ناحیه چهار، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-10721
9شرکت خدمات لوژستیکی سکوروmn@sicurogroup.comخانه نمبر 484، سرک 15، وزیر اکبر خان، کابل وزارت امور داخلهشرکتD-69239
10شرکت تجارتی زینان اباسین لمتدzinan-abasin.coltd@yahoo.comهوتل پروان، حصه سوم خیر خانه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-12708
11شرکت امیری تکنالوژی لمتدwalid@amiritechology.comشهرنو، کابل د افغانستان بانکشرکت0101-13658
12شرکت تجارتی و لوژستیکی علی احمد شرف لمتدaliahmadsharafgroup@gmail.comآریانا مارکیت، قوای مرکز، کابل وزارت معادن و پطرولیمشرکت0101-15439
13شرکت حشمت مسلمnil@nil.comقوای مرکز، کابل وزارت دفاع ملیشرکت12038
14شرکت شاه نوینnil@nil.comسرک سه، تایمنی، کابل وزارت دفاع ملیشرکت16458
15شرکت ساختمانی مبmoibahmad.mushref@gmail.comسرک سوم شهرنو، ناحیه 10، کابل شاروالی کابلشرکتD-64290
16موسسه خدمات انکشافی افغانستانnowroz.zada@yahoo.comشهر مزار شریف، ولایت بلخ وزارت مبارزه علیه مواد مخدرانجمن2308
17شرکت هلتیک انترنشنل پرائیویت لمتدrrkbali69@gmail.comخانه نمبر 2، سرک چهارم تایمنی، کابلاداره مستقل هوانوردی ملکیشرکت111111
18شرکت تجارتی آریانا افغان لوژستیکarianaafghanlogistic@gmail.comهوتل مصطفی، چهارراهی صدارت، کابل وزارت امور داخلهشرکت14222
19شرکت خدمات لوژستیکی خالیقیnil@nil.comچهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل وزارت دفاع ملیشرکت مشترکD-29290
20شرکت خدمات لوژستیکی اسد رفیعnil@nil.comچهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل وزارت دفاع ملیشرکت مشترکD-34070
21شرکت تجارتی پخش افغان گرین گیتnil@nil.comمنزل سوم، مارکیت قادر بخشی، هوتل پروان، خیر خانه مینه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت3201003534
22شرکت تجارتی سبز وار اسحق زیsabzwareshaqzai@hotmail.comهوتل پروان، حصه دوم خیر خانه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-2204
23شرکت تجارتی امید فارماinfo@omidpharm.afخانه نمبر 1154، سرک اول، شیر پور، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-17059
24شرکت تجارتی مشعل بهیرnil@nil.comمنزل دوم، مارکیت قادر بخشی، هوتل پروان، خیر خانه مینه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-10873
25شرکت تجارتی سعدی فردوسیinfo@seediferdawsi.comطبقه اول، شمشاد مارکیت، هوتل پروان، خیر خانه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت1294
12