اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت برق رسانی مونتچیمkumsen.afg@gmail.comشمس پلازا، کلوله پشته، چهارم، کابل- افغانستاناداره مستقل انکشاف زون پایتخبشرکتD-64300
2جنوبی افغانستان پرمختیایی ساختمانی Sadcc_company@yahoo.comزرنگار سالون څنکته مرکز کندهار وزارت شهرسازی مسکنشرکتD-26612
3شرکت های مشترک ساختمانی صفت و شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی جرئت رفاه لمیتدSefat_construction@yahoo.comشرکت سرکسازی و تولید مواد ساختمانی جرئت رفاه لمتید- کارته نو کابلوزارت فواید عامه شرکتD-284771,D-2490
4سچل انجنیرنگ ورکس پی وی تی لمتدsachal.engineering@hotmail.comشیرپور عقب مسجد شیرپور مرکزکابلوزارت فواید عامهشرکت40884
5شرکت ساختمانی نبی الله Nabiullah_ncc@yahoo.comجوار مسجد قلعه فتح الله- مرکز ولایت کابلوزارت مالیه شرکتD-24742
6شرکت تجارتی گلدوست امانیGuldost.altd@hotmail.comکارته نو حاجی مارکیتوزارت صحت عامهشرکت0101-1705
7شرکت خدماتی لوجستیکی میرویس رضائیmirwasrezayee@gmail.comتهیه مسکن مارکیت حاجی زادهوزارت دفاع ملی شرکتD-0-943
8شرکت ایم اس عمر منشی اسوشیتزwaheed_azizi@hotmail.comکارته نو سرک سوم شهر کابلوزارت فواید عامه شرکتI-120024
9شرکت ساختمانی بناء کابلinfo@benakabul.comشهرک امید سبز دارلامان کابل افغانستانوزارت معارفشرکتD-33619
10سلکا رام گروپabcd@yahoo.comشیرپور سرک اول- شهر کابل وزارت دفاع ملی شرکتD-64979
11شرکت خدماتی لوجستیگی امید عدنانlogisticadnan.info@gmail.comشهرنو چهاراهی شیرپور جکشن دوم برشنا. کابل افغانستانوزارت تحصیلات عالیشرکتD-79487
12شرکت ساختمانی آمو یو اس ایinfo@aulc-com.afسرک اول قلعه، ناحیه چهارم شهر کابل، افغانستانوزارت شهرسازی و مسکنشرکتI-05-239
13شرکت ساختمانی بنیاد افغانinfo.bonyadafghan@gmail.comپل سرخ، ناحیه سوم، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-21240
14شرکت ساختمانی عظیمی هاشمیahrcc2008@yahoo.comمنزل اول، سرک سوم افشار، خوشال خان مینه، ناحیه پنجم، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-32278
15شرکت خدمات کاریابی افغان بارزnil@nil.comکلیمزی پلازا، چهارراهی بره کی، کابل وزارت دفاع ملیشرکتD-33339
16گو کانسترکشن کمپنی لمتدgocc.af@gmail.comبرج برق، سرک کلوله پشته، ناحیه چهار، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-10721
17شرکت خدمات لوژستیکی سکوروmn@sicurogroup.comخانه نمبر 484، سرک 15، وزیر اکبر خان، کابل وزارت امور داخلهشرکتD-69239
18شرکت امیری تکنالوژی لمتدwalid@amiritechology.comشهرنو، کابل د افغانستان بانکشرکت0101-13658
19شرکت تجارتی و لوژستیکی علی احمد شرف لمتدaliahmadsharafgroup@gmail.comآریانا مارکیت، قوای مرکز، کابل وزارت معادن و پطرولیمشرکت0101-15439
20شرکت شاه نوینnil@nil.comسرک سه، تایمنی، کابل وزارت دفاع ملیشرکت16458
21شرکت ساختمانی مبmab.cc.ltd@gmail.comسرک سوم شهرنو، ناحیه 10، کابل شاروالی کابلشرکتD-64290
22شرکت هلتیک انترنشنل پرائیویت لمتدrrkbali69@gmail.comخانه نمبر 2، سرک چهارم تایمنی، کابلاداره مستقل هوانوردی ملکیشرکت111111
23شرکت تجارتی آریانا افغان لوژستیکarianaafghanlogistic@gmail.comهوتل مصطفی، چهارراهی صدارت، کابل وزارت امور داخلهشرکت14222
24شرکت خدمات لوژستیکی خالیقیnil@nil.comچهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل وزارت دفاع ملیشرکت مشترکD-29290
25شرکت خدمات لوژستیکی اسد رفیعnil@nil.comچهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل وزارت دفاع ملیشرکت مشترکD-34070
12