اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت خدمات مشورتی پلzakimamnoon@pulconsulting.comمقابل اندیشه گاه، کارته چهار، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-34532
2شرکت ساختمانی گرین لیند ستارgreenland.star2008@gmail.comهوتل گرین، کلوله پشته، ناحیه چهار، کابل وزارت فواید عامهشرکت مشترکD-23274
3شرکت ساختمانی باختر ساحل محمودbsmafghan@yahoo.comجوار سرک عمومی کابل کندهار، متصل چوک مسعود وزارت فواید عامهشرکت مشترکD-229114
4شرکت ساختمانی چوایس میدcmccorg@gmail.comخانه نمبر 404، خان آباد، شهر جلال آباد وزارت فواید عامهشرکتD-02-633
5شرکت ساختمانی اتلانتیسsadatahmadzai@gmail.comخانه نمبر 4، کوچه مسجد هراتی ها، مقابل وزارت امور زنان، شهرنو، کابل اداره مستقل هوانوردی ملکیشرکتD-31761
6شرکت ساختمانی نوی پامیرahmad.madani@com.liveتالقان ولایت تخار وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکتD-198-11
7شرکت خدمات لوژستیکی دییرdeerlogistics@gmail.comدشت شور، مزار شریف، کابل وزارت معادن و پطرولیمشرکتD-01-1178
8شرکت سکیل تری گروپinfo@skilltreegroup.comخانه نمبر 14، کلیمزی تاور، پروان دوم، کابل وزارت مالیهشرکتD-42799
9شرکت پریمیر سیستمزhazrat.khan@premier.comمقابل ناحیه 10، کابل وزارت مالیهشرکتI-49029
10شرکت تجارتی امینی روشندل لمتدnil@nil.comخانه نمبر 3، کوچه قصابی، بهارستان، کابل وزارت فواید عامهشرکت0101-20023
11شرکت خدماتی پروکیورمنت تایگر سوان افغانستانtigerswan.af@gmail.comکوجه سیلو، کوته سنگی، کابل وزارت انرژی و آبشرکتD-33428
12شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی سحر سباوونkamran.sscc@gmail.comچمن ببرک، چهارراهی سرسبزی، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-21768
13شرکت خدمات لوژستیکی امید جلالیانumedijaloiyon@gmail.ruخانه نمبر 4، سرک 3، کارته جهار، کابل د افغانستان برشنا شرکتشرکتI-60808
14موسسه انکشاف افغانshafid.tanha@ada.org.afخانه نمبر 264-265، پل سرخ، کارته چهار، کابلوزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکت229
15شرکت ساختمانی قیصر افغانnil@nil.comکوچه اول، سرک اول، شاه شهید، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-59272
16تلویزیون سباnil@nil.comنزدیک مسجد شیر شاه سوری، کارته چهار، ناحیه سوم، کابل وزارت دفاع ملیشرکتD-24013
17شرکت ساختمانی عزیز آرامnil@nil.comمارکیت آریانا، ده افغانان، کابل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.اشرکتD-32559
18شرکت ساختمانی و سرکسازی بصیر هاشمیbasir.h.construction@gmail.comمقابل مسجد عمرجان کندهاری، کارته چهار، کابل اداره مستقل انکشاف زون پایختشرکتD-27348
19شرکت ساختمانی فوشنجfoshang_cc@yahoo.comکوچه نمبر9، تایمنی وات، کابل وزارت تحصیلات عالیشرکتD-3578-4