اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت تجارتی و لوژستیکی علی احمد شرف لمتدaliahmadsharafgroup@gmail.comآریانا مارکیت، قوای مرکز، کابل وزارت معادن و پطرولیمشرکت0101-15439
2شرکت حشمت مسلمnil@nil.comقوای مرکز، کابل وزارت دفاع ملیشرکت12038
3شرکت شاه نوینnil@nil.comسرک سه، تایمنی، کابل وزارت دفاع ملیشرکت16458
4شرکت ساختمانی مبmoibahmad.mushref@gmail.comسرک سوم شهرنو، ناحیه 10، کابل شاروالی کابلشرکتD-64290
5موسسه خدمات انکشافی افغانستانnowroz.zada@yahoo.comشهر مزار شریف، ولایت بلخ وزارت مبارزه علیه مواد مخدرانجمن2308
6شرکت ساختمانی حرفوی فریدfarid_ahmad48@hotmail.comوفادار پلازا، کارته نو، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-28807
7شرکت هلتیک انترنشنل پرائیویت لمتدrrkbali69@gmail.comخانه نمبر 2، سرک چهارم تایمنی، کابلاداره مستقل هوانوردی ملکیشرکت111111
8شرکت تجارتی آریانا افغان لوژستیکarianaafghanlogistic@gmail.comهوتل مصطفی، چهارراهی صدارت، کابل وزارت امور داخلهشرکت14222
9شرکت خدمات لوژستیکی خالیقیnil@nil.comچهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل وزارت دفاع ملیشرکت مشترکD-29290
10شرکت خدمات لوژستیکی اسد رفیعnil@nil.comچهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل وزارت دفاع ملیشرکت مشترکD-34070
11شرکت تجارتی پخش افغان گرین گیتnil@nil.comمنزل سوم، مارکیت قادر بخشی، هوتل پروان، خیر خانه مینه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت3201003534
12شرکت تجارتی سبز وار اسحق زیsabzwareshaqzai@hotmail.comهوتل پروان، حصه دوم خیر خانه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-2204
13شرکت تجارتی امید فارماinfo@omidpharm.afخانه نمبر 1154، سرک اول، شیر پور، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-17059
14شرکت تجارتی مشعل بهیرnil@nil.comمنزل دوم، مارکیت قادر بخشی، هوتل پروان، خیر خانه مینه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت0101-10873
15شرکت تجارتی سعدی فردوسیinfo@seediferdawsi.comطبقه اول، شمشاد مارکیت، هوتل پروان، خیر خانه، کابل وزارت دفاع ملیشرکت1294
16شرکت خدمات لوژستیکی فرزان لمتدfls.kabul@gmail.comسرک 8، قلعه فتح الله، کابل وزارت مالیهشرکتD-79584
17شرکت ساختمانی افغان سلطان زویsultanzoy@yahoo.comخانه نمبر 3، کوچه یونما، جاده فیض محمد کاتب، پلان چهارم، ناحیه 2، مرکز غرنی وزارت معارفشرکتD-45951
18شرکت تولید مواد غذایی جاهد جوادnil@nil.comکوچه حوزه نهم سابقه، پارک های صنعتی، پلچرخی، کابل وزارت تحصیلات عالیشرکتD-80049
19شرکت چینا گوانگزو تایگر زوان جی ویtigerswan.af@gmail.comسرک سه، قلعه فتح الله، ناحیه 10، کابل وزارت انرژی و آبشرکت مشترک33511
20شرکت ساختمانی گرین لیند ستارgreenland.star2008@gmail.comهوتل گرین، کلوله پشته، ناحیه چهار، کابل وزارت فواید عامهشرکت مشترکD-23274
21شرکت ساختمانی باختر ساحل محمودbsmafghan@yahoo.comجوار سرک عمومی کابل کندهار، متصل چوک مسعود وزارت فواید عامهشرکت مشترکD-229114
22شرکت ساختمانی چوایس میدcmccorg@gmail.comخانه نمبر 404، خان آباد، شهر جلال آباد وزارت فواید عامهشرکتD-02-633
23شرکت ساختمانی اتلانتیسsadatahmadzai@gmail.comخانه نمبر 4، کوچه مسجد هراتی ها، مقابل وزارت امور زنان، شهرنو، کابل اداره مستقل هوانوردی ملکیشرکتD-31761
24شرکت پریمیر سیستمزhazrat.khan@premier.comمقابل ناحیه 10، کابل وزارت مالیهشرکتI-49029
25شرکت خدماتی پروکیورمنت تایگر سوان افغانستانtigerswan.af@gmail.comکوجه سیلو، کوته سنگی، کابل وزارت انرژی و آبشرکتD-33428
12