اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت خدماتی پروکیورمنت تایگر سوان افغانستانtigerswan.af@gmail.comکوجه سیلو، کوته سنگی، کابل وزارت انرژی و آبشرکتD-33428
2شرکت عکسs.haidaryar@aksvervicesgroup.comخانه نمبر 70، کوجه 4، سرک چهار، تایمنی، کابل اداره مستقل انکشاف زون پایختشرکتD-31141
3شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی سحر سباوونkamran.sscc@gmail.comچمن ببرک، چهارراهی سرسبزی، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-21768
4شرکت خدمات لوژستیکی کنسرویبلrafiullahmamozai@yahoo.comسرک دوم، کارته نو، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-74198
5شرکت خدمات مشورتی جی ایف ایgeoff.robinson@gfa.aeنزدیک وزارت انرژی و آب، کابل د افغانستان برشنا شرکتشرکتI-11846
6شرکت خدمات لوژستیکی امید جلالیانumedijaloiyon@gmail.ruخانه نمبر 4، سرک 3، کارته جهار، کابل د افغانستان برشنا شرکتشرکتI-60808
7موسسه انکشاف افغانshafid.tanha@ada.org.afخانه نمبر 264-265، پل سرخ، کارته چهار، کابلوزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکت229
8شرکت ساختمانی قیصر افغانnil@nil.comکوچه اول، سرک اول، شاه شهید، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-59272
9تلویزیون سباnil@nil.comنزدیک مسجد شیر شاه سوری، کارته چهار، ناحیه سوم، کابل وزارت دفاع ملیشرکتD-24013
10شرکت ساختمانی عزیز آرامnil@nil.comمارکیت آریانا، ده افغانان، کابل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.اشرکتD-32559
11شرکت چینت - ای سی آی طور (مشترک)faisal@assistconstruction.comکوچه نمبر 10، عصمت مسلم، شهرنو، کابل د افغانستان برشنا شرکتشرکت310000000092831
12شرکت ساختمانی و سرکسازی بصیر هاشمیbasir.h.construction@gmail.comمقابل مسجد عمرجان کندهاری، کارته چهار، کابل اداره مستقل انکشاف زون پایختشرکتD-27348
13شرکت ساختمانی فوشنجfoshang_cc@yahoo.comکوچه نمبر9، تایمنی وات، کابل وزارت تحصیلات عالیشرکتD-3578-4
14شرکت تجارتی و لوژستیکی سمسور غزنیوال لمتدnil@nil.comچهارراهی شهید، میرویس میدان، کابل وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکت11-01-17829
15شرکت تجارتی و لوژستیکی مهر و برادران لمتدzarifkhan800@gmail.comاطاق نمبر 322، منزل سوم، نجیب زراب مارکیت، جاده قوای مرکز، کابل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.اشرکت16560
16شرکت انرژی مارکیتس گلوبل لمتدpetercameron@energymarketsglobal.euچاینیز هاوس، چهارراهی 21 بید فورت، لندن، انگلستان وزارت معادن و پطرولیمشرکت8487139 - England
17پسیفک کونسلتنت انترنشنل (هانگ کانگ)info@pcgasia.comسوت 1004، منزل دهم، تاور بانک امریکا، سرک 12 هارکورت، مرکز، هانگ کانگ وزارت معادن و پطرولیمشرکت2178555 - Hong Kong
18شرکت یونیکن لمتد info@uniconinternational.com20 -22 بیدفورت رو، لندن، انگلستانوزارت معادن و پطرولیمشرکت5987994 - England