اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت ساختمانی عاکفخانه نمبر 3، کوچه اول، سرک دوم، کارته نو، کابل شرکتD-32395 ارائه معلومات پیرامون پروژه مشابه نادرست 05/02/139505/02/1397
2شرکت خدمات تبلیغاتی جبار نبی زادهمارکیت احمد شاه بابا، چهاراهی صدارت، کابل شرکتD-69634 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/02/139515/02/1397
3شرکت تجارتی محمدالله ابراهیمی لمتیدمسجد تره خیل، قلعه کاشف، کمپنی، کابل شرکت0101-20364 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/02/139515/02/1397
4شرکت ساختمانی خالد کاروانخانه نمبر 36، سرک دوم، ناحیه اول، جاده میوند ولایت کابل شرکتD-21958 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/02/139515/02/1397
5شرکت ساختمانی کاوانسرک 7، تایمنی، کابل شرکت37666- D ارائه صورت حساب بانکی نادرست 09/03/139509/03/1397
6شرکت ساختمانی و انجنیری کیهانمرکز تجارتی داودزی، چهاراهی مرستون، ولایت ننگرهار شرکتD-6400 ارائه تضمین بانکی نادرست 13/03/139513/03/1397
7شرکت خدمات لوژستیکی فواد هاشمیخانه ۵۸، کوچه ۴، سرک ۱۵، وزیر اکبر خان، کابل شرکتD-35165 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 13/03/139513/03/1397
8بشــارت ســیلکــرود گـروپقریه سلکرود هوتل ، سرک فولادی ، ولایت بامیانشرکتD-34150 ارائه معلومات کاذب در مورد تجربه مشابه 17/03/139417/03/1397
9شرکت ساختمانی نثار انصارمنزل 5، مارکیت امان الله سنگ چارکی، جاده میوند، کابل شرکت 27884- D ارائه اسناد تجربه کاری مشابه نادرست 25/03/139525/03/1397
10شرکت دهکده سبز پامیر لمتدعقب هوتل سنترال، چهارراهی انصاری، شهرنو، کابل شرکت0101-20524 ارائه اسناد تجربه کاری پروژه مشابه نادرست 29/03/139529/03/1397
11شرکت ساختمانی کنر بهار سلطان زی مارکیت، شهر جلال آباد شرکتD-02-680 تبانی 22/04/139522/04/1397
12شرکت ساختمانی و سرک سازی لیاقت صدفمنزل دوم، ملکزی پلازا، ولایت کنر شرکتD-02-1779 ارائه تضمین بانکی نادرست22/04/139522/04/1397
13شرکت تجارتی و لوژستیکی پنجشیر حفیظ رحمان بیگی لمتدپهلوی مارکیت بلال، مقابل ولایت کابل، چهارراهی صدارت، کابل شرکت21869 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 27/04/139527/04/1397
14شرکت تجارتی برادران فطرتاپارتمان ترابی، جنوب روضه مبارک، شهر مزار شریف، ولایت بلخ شرکت21-01-527 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 31/04/139531/04/1397
15شرکت خدمات لوژستیکی براوو سپلای گروپمنزل پنجم، گلزاد مارکیت، چهارراهی برکی، کابل شرکتD-37768-2 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 05/05/139505/05/1397
123456