اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت ساختمانی کنر بهار سلطان زی مارکیت، شهر جلال آباد شرکتD-02-680 تبانی 22/04/139522/04/1397
2شرکت ساختمانی و سرک سازی لیاقت صدفمنزل دوم، ملکزی پلازا، ولایت کنر شرکتD-02-1779 ارائه تضمین بانکی نادرست22/04/139522/04/1397
3شرکت تجارتی و لوژستیکی پنجشیر حفیظ رحمان بیگی لمتدپهلوی مارکیت بلال، مقابل ولایت کابل، چهارراهی صدارت، کابل شرکت21869 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 27/04/139527/04/1397
4شرکت تجارتی برادران فطرتاپارتمان ترابی، جنوب روضه مبارک، شهر مزار شریف، ولایت بلخ شرکت21-01-527 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 31/04/139531/04/1397
5شرکت خدمات لوژستیکی براوو سپلای گروپمنزل پنجم، گلزاد مارکیت، چهارراهی برکی، کابل شرکتD-37768-2 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 05/05/139505/05/1397
6شرکت خدمات لوژستیکی اتحاد نوریرهنمای لمر نوری، جوار شرکت افغان بیسیم، سرک دارالامان، کابلشرکت D-48368 ارائه جواز فعالیت شرکت نادرست06/05/139506/05/1397
7شرکت ساختمانی سلیم صمیم خانه نمبر 1045، سرک اول، فازم سوم، شهر جلال آباد، ننگرهار شرکتD-31655 ارائه تضمین آفر نادرست 12/11/139412/05/1397
8شرکت ساختمانی غرب کابلمارکیت تجارتی شیرزاد، کوته سنگی، کابل شرکتD-31514 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 21/05/139521/05/1397
9شرکت تجارتی احمدی و رسولیجاده نادر پشتون، کابل شرکت0101-20354 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 25/05/139525/05/1397
10شرکت ساختمانی بلو سالدسرک دارالامان، مقابل شرکت افغان بیسیم، ناحیه 7، کابل شرکتD-32231 ارائه تضمینات بانکی نادرست 31/05/139531/05/1397
11شرکت گلوبل تکنالوژیوزیر اکبر خان، کابل شرکتD-23059 ارائه صلاحیت نامه نادرست 31/05/139531/05/1397
12شرکت ساختمانی و سرکسازی هارون مسعودسرک 5، پروژه تایمنی، کابل شرکتD-27786 ارائه جواز فعالیت شرکت نادرست 03/06/139503/06/1397
13شرکت خدمات لوژستیکی برادران حکیمیکمال بزنس سنتر، شهر مزارشریف، ولایت بلخ شرکتD-01-2034 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 03/06/139503/06/1397
14شرکت ساختمانی مینه بلخیمنزل چهار، کندهار مارکیت، قوای مرکز، کابل شرکتD-01-1173 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/06/139515/06/1397
15شرکت تجارتی امید ولیزادهمارکیت میوه، چهاراهی حوزه چهارم پولیس، کابل شرکت2485 ارائه معلومات نادرست در آفر 05/07/139505/07/1397
12345