اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت انرژی و آب تحقق فیصله شماره 943 مورخ 28/01/1395 کمیسیون محترم تدارکات ملی در مورد فسخ قرارداد تهیه و اکمال تجهیزات و پرزه جات ضروری MV و LV شبکه برق قندهار MEW/1243/ICB34114460900دولت افغانستانپیشنهاداجناس1396/03/07 98 1834 منظورشرکت های مشترک بیسک دیفنس و بوند تریدینگموضوع رفع معضله در بندر کراچی، با محترم زاخیلوال صاحب تعقیب گردد.- اجناس متذکره از مالیات معاف گردیده و هرچه زودتر طی مراحل گمرکی آن صورت گیرد
2وزارت فواید عامه قرارداد تجهیزات تخلیه و بارگیری برای بندر حیرتان- مزار شریف NPA/MPW/95/ICB/G-107433214184400بانک انکشاف آسیاییتعدیل تمدید زمانیاجناس1396/03/07 98 1833 منظورAngelique International Ltdندارد
3وزارت احیا وانکشاف دهات تدارک موسسات خدمات مشورتی برای تطبیق پروژه میثاق شهروندی در شهرهای بلخ، سرپل و جوزجان برای مدت 36 ماه (سه سال)CCAP-1/MRRD/CS/FP-631314500000بانک جهانیاعطای قرارداد خدمات مشورتی1396/03/07 98 1832 منظور"M/s Norwegian project office / Rural Rehabilitaion Associaton for Afghanistan (NPO/RRA) (Norway/ Afghan) member in Charge M/s Agence D'aide a la Cooperation Technique Et Au Developemet (ACTED) member M/s Swedish Committee for afghanistan (SCA) Member"ندارد
12345...Last;