اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1TESTنام پروژهکود پروژه000منبع تمویل کنندهقابل تطبیق نیست Date of Meeting 0000000 0000000 ردداوطلب برنده/اسم مشاور برندههدایات کمیسیون
2وزارت امور داخله قرارداد تدارک12 قلم حبوبات قوماندانی امنیه ولایت پروانMOI – 070- 13942749339400دولت افغانستاناعطای قراردادساختمان1394/06/21 22 348 منظورشرکت های مشترک تجارتی عمر عبدالله هاشمی و جواد کریمی سیستیکا تائید نموده است."
3وزارت امور داخله تهیه و تدارک 18 قلم ترکاری، میوه تازه و لبنیات قوماندانی امنیه ولایت غزنی MOI – 037-13943950471900دولت افغانستاناعطای قراردادساختمان1394/06/21 22 349 منظورشرکت تجارتی نور الله قربانی سیستیکا تائید نموده است."
12345...Last;