اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت مخابرات تحقق فیصله شماره 2322 مؤرخ 2 دلو 1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی در مورد درخواست منظوری اعطای جواز نصب و فعالیت شبکه ملی فایبر نوری برای پنج شرکت موفق مشخص نمی باشد000مشخص نمی باشداعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1396/12/20 141 2402 منظور"1- Asia Consultancy Group (ACG) 2- Joint Venture Amania Logistic Services Co. and Connectivity International LLC (Amania) 3- Afghan Wireless Company (AWCC) 4- Etisalat International Afghanistan Limited (Etisalat) 5- Telecom Development Company""""- به جز از شرکت دارای تضاد منافع (Amania) قرارداد به سایر شرکت ها تصویب است. - روشن مشکل مالیات خود را حل و تصفیه نماید، بناً در پرنسیب برای شرکت روشن قرارداد تصویب است. - موضوع زمین نیز باید رفع گردد، اداره اراضی در زمینه اجراآت مقتضی نماید."
2وزارت دفاع ملی در خواست منظوری تمدید میعاد قرارداد (بدون افزایش قیمت) برای 3 ماه تهیه و تدارک اجناس مفروشاتی (بخاری سنگ ذغالی، بخاری گازی دفتری و بخاری گازی چتری دار ضرورت سال مالی 1396 قطعات و جزو تامهای مرکزی و قول اردو های ساحوی MOD-G-0449-22706-139620472666300سیستیکاتعدیل تمدید زمانیساختمان1396/12/20 141 2401 منظورشرکت ارو جنرال سپلایز کمپنی"- وزارت محترم در آینده در قسمت تثبیت فرمایش و نمونه و همچنان اقدام به همچو تدارکات در موقع درست پلانگذاری و اجراآت گردد. - در قسمت نرخ نازل معیار باید واضح شود که نرخ نازل واقع بینانه چیست و چگونه معیار ها باید وضع شود. - در قسمت قرارداد گوشت قول اردو های مرکزی وزاری محترم مالیه و اقتصاد صلاحیت دارند تا یک قرارداد کوتاه مدت را الی تکمیل بررسی طبق هدایت قبلی کمیسیون تدارک بینند. دیدبان شفافیت افغانستان نیز در زمینه تدارک قرارداد فوق با وزارت محترم حضور داشته باشند."
3وزارت دفاع ملی پیشنهاد وزارت دفاع ملی پیرامون اجرای بدل اعاشه از کود 21205 و یا اجازه و صلاحیت به قوماندانان سرحدی مبنی برخریداری مواد اعاشوی فاسد شونده (نان خشک، ترکاری تازه، میوه تازه، گوشت و لبنیات) طور پرچون از بازار آزاد برای تعداد 12 جزوتام قوای سرحدی شامل 2303 نفر پرسونل در مسیر سرحدات در نقاط تهدیدات بلند و صعب العبور دور از قرا و قصبات که از طریق قراردادی انتقال مواد اعاشوی توسط ترانسپورت زمینی ناممکن دانسته شده است مشخص نمی باشد000مشخص نمی باشدپیشنهادساختمان1396/12/20 141 2400 منظورمشخص نمی باشدمنظور است
12345...Last;