اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت دفاع ملی درخواست وجوه مالی از بودجه دولت جهت تدارک یکتعداد از پروژه های وزارت محترم دفاع ملی بنابر عدم تمویل از جانب اداره محترم سیستیکا قابل تطبیق نمی باشد000قابل تطبیق نمی باشدپیشنهاد 1396/11/02 135 2328 منظورقابل تطبیق نمی باشد"- موضوع تدارکات نیست. وزارت محترم مالیه، دفاع ملی و سیستیکا موضوع را پی گیری نمایند."
2برشنا شرکت پروژه تهیه، ساختمان، نصب، دیزاین، منتاژ 20/110/220 کیلو ولت سب استیشن اندخوی، شبرغان و توسعه سب استیشن مزار شریفDABS/010/ICB0356532400بانک انکشاف آسیاییتعدیل افزایش قیمت با تمدید میعاد خدمات مشورتی1396/11/02 135 2327 منظورزیمنس افغانستان برانچ"- طبق گزارش د افغانستان برشنا شرکت، ADB (تمویل کننده) عدم اعتراض خویش را نسبت تمدید زمان پروژه نیز ارایه کرده است."
3وزارت امور داخله تصمیم گیری در مورد پروژه اکمال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی و غرفه های زرهی جهت تحکیمات لوی حارنوالی 90-513-51004993223400دولت افغانستانپیشنهاد خدمات مشورتی1396/11/02 135 2326 اعادهشرکت ساختمانی و تولیدی مواد ساختمانی ودیر و شرکت ساختمانی ساحل ابراهیمی"- یک هیئات مختلط از وزارت محترم شهر سازی و مسکن، اداره تدارکات ملی، ریاست تعمیرات وزارت امور داخله و لوی حارنوالی حجم و قیمت کار انجام شده را برآورد و کیفیت کار انجام شده را بررسی و گزارش تهیه نمایند. - موضوع طی مراحل تدارکاتی که چگونه و تا چه حدی انجام شده و اجازه کار از جانب کی داده شده است نیز مشخص و تثبیت گردد و در گزارش هیئات فوق شرح داده شود."
12345...Last;