اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت دفاع ملی تحقق فیصله شماره 2041 مورخ 02/07/1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی پیرامون معضله پیش شده تعدیل تیل قوایی هوایی وزارت محترم دفاع ملی با شرکت فیدلیس MoI-1980-ICB-1394-1395000سیستکاپیشنهادساختمان1396/07/16 118 2076 منظورشرکت فیدلیسندارد
2برشنا شرکت تدارک 123 قلم تجهیزات برقی خواجه چاشت مورد ضرورت ریاست کابل برشناDABS-KBD-96-NCB-0032565390000دافغانستان برشنا شرکتاعطای قراردادساختمان1396/07/16 118 2075 منظورشرکت تجارتی شیرزی شبیر لمیتدندارد
3برشنا شرکت تدارک 123 قلم تجهیزات برقی خواجه چاشت مورد ضرورت ریاست کابل برشناDABS-KBD-96-NCB-0032565390000دافغانستان برشنا شرکتاعطای قراردادساختمان1396/07/16 118 2075 منظورشرکت تجارتی شیرزی شبیر لمیتدندارد
12345...Last;