اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت صحت عامه قرارداد 121 عراده وسایط امبولانسNPA/MoPH/96/G-1927/SS081130500دولت افغانستاناعطای قراردادساختمان1396/8/29 124 2191 اعادهUZ AF Trading Co. Ltdاداره در زمینه رفع ملاحظات اداره تدارکات ملی اقدام جدی نموده و پس از رفع ملاحظات به کمیسیون تدارکات ملی ارائه گردد.
2وزارت صحت عامه تحقق فیصله شماره 2102 مؤرخ 29 میزان 1396 برای درخواست منظوری اعطای قرارداد اعمار شفاخانه 100 بستر ولایت جوزجان Re-bid NPA/MoPH/96/W-1777/NCB14072821700دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1396/8/29 124 2190 اعادهشرکت ساختمانی شکرالله کریمی مشترک با شرکت ساختمانی و سرک سازی دوستان بلخندارد
3وزارت فواید عامه پروژه خدمات مشاورتی و مراقبتی سرک حلقوی قیصار لامان به طول ۲۳۳ کیلو متر MPW/441 AND 800/ADB/ICB0429845310بانک انکشاف آسیاییتعدیل تمدید زمانیخدمات غیر مشورتی1396/8/29 124 2189 منظورM/S Hill International S.Aتمدید برای شش ماه و قرارداد بر اساس زمان Time Base منظور است.- وزارت محترم فواید عامه بدیل قرارداد را پیشنهاد نماید
12345...Last;