اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت دفاع ملی گزارش پیرامون چهار قرارداد فسخ شده سال 1393 وزارت محترم دفاع ملی شامل قرارداد 17 قلم تایر، 21 قلم ایل باب، 180 قلم پرزه جات هاموی و 127 قلم پرزه جات تریلریMOD-G-179، MOD-G-234، MOD-G-090و MOD-G-267 مشخص نمی باشد000مشخص نمی باشدپیشنهادساختمان1397/03/05 151 2581 اعادهمشخص نمی باشد"کمیسیون به ترکیب نماینده گان با صلاحیت از وزارت محترم های مالیه، اقتصاد و اداره تدارکات ملی و لوی څارنوالی.- جنس تحویل شده.- قیمت اجناس.- قیمت جنس های باقیمانده.- و بودجه ضروری را بررسی و پیشنهاد مختص ارایه نمایند. طبق گزارش وزیر صاحب مالیه در جلسه قرارداد امنیتی دفاتر مرکزی و ولایتی نوی کابل بانک منظور است."
2وزارت دفاع ملی 20 قلم تجهیزات مالزمه اطفائیه و ضد حریق مورد ضرورت ریاست حالاتMoD-G-D00826672379000سیستیکااعطای قراردادساختمان1397/03/05 151 2580 منظورشرکت عبدالرحیم بابا لمتدتصفیه حساب مالیاتی صورت گیرد از جانب شرکت.- به آمرین اعطای اذعان شود که اسناد را در زمان آن نهای و امضأ نماید؛ تعلل صورت نگیرد.
3وزارت امور داخله گزارش درخواست هدایت در رابطه به بخش چهارم قرارداد پروژه 15 قلم حبوبات مورد نیاز قطعات و جزوتام های پولیس مشخص نمی باشد000مشخص نمی باشدپیشنهادساختمان1397/03/05 151 2579 ردمشخص نمی باشداز تولید کننده گان داخلی مستقیم تدارک صورت گیرد.
12345...Last;