اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادیهای ثبت نام شده در نهادهای تدارکاتی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های قراردادی ثبت شده در نهادهای تدارکاتی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده  جزییات معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی

نوعیت تدارکات
شمارهشرکت قراردادینهاد تدارکاتینوعیت تدارکاتنوعیت سازمانتیلفونآدرسایمیلتوضیحاتتاریخ ثبتمدت اعتبار
1شرکت ساختمانی گولدویستوزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیشرکت792267000مزار شریف چهاراهی نبی زاده ناحیه پنجمgwcc.mzr3@gmail.comپروژه تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوازجان10/06/139515/06/1396
2شرکت لوژستیکی کوهسار میهنوزارت امور زنان تدارکات تهیه اجناسشرکت744157918تایمنی چهارراهی گل سرخ کابل تهیه و تدارک 46000 لیتر تیل دیزل و پطرول ضرورت وسایط وزارت15/10/139414/10/1397
3شرکت تجارتی الیاس اچکزی کمیسون مستقل انتخابات تدارکات تهیه اجناسشرکت782306889قوای مرکز اریانا مارکیت کابل افغانستان Aleas_achekzai@yahoo.comتهیه و تدارک 36 قلم فلترباب 10/10/139309/10/1396
4شرکت تجارتی و لوژستیکی برادران قیام افضلی لمیتدکمیسون مستقل انتخابات تدارکات تهیه اجناسشرکت786967987 QAB.Trade.logistics@gmail.com 01/07/139331/06/1396
5شرکت تجارتی نیازبیک بازرگانوزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات تهیه اجناسشرکت786488268 nyzb.co@gmail.com 01/06/139331/05/1396