اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:200
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1برنامه ملی انکشاف مهارت هاخدمات مشورتیبرنامه انکشاف مهارتهاMoLSAMD/NSDP- MOF/C-03/FBS/1396خدمات مشورتی ارایه آموزشهای فنی وحرفوی برای افراد دارای معلولیت درولایت کابل11/04/13963467300CSFO11/11/1396
2وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/064/C2/001اعمار21 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری در قریه شیخ رسول ولسوالی فرنگ ولایت بغلان RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/064/C2/00121/04/13967169990 شرکت ساختمانی و انجنیری افغان ویست 21/12/1396
3وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/WB/ARAP/NTH/JWN/026/R/C2/001پرو ژه 2.94 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمان های آبرو آن از دروازه شبرغان الی شهرک ترکستان، ولسوالی شبرغان ولایت جوزجان RRD/WB/ARAP/NTH/JWN/026/R/C2/00120/04/139633985380Pamir International Construction & Road Company20/12/1396
4وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/EAST/KUN/026/C2/001اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.33 متر سرک اتصالی و 950 متر دیوار استنادی سواحل دریا در قریه خوری (زور) اسمار، ولسوالی اسمار ولایت کنر RRD/MOF/NRAP/EAST/KUN/026/C2/00117/04/1396106346730د مراکش ساختمانی شرکت و شرکت ساختمانی افغان کورپ 28/12/1396
5د افغانستان بانکتدارکات امور ساختمانیکود پروزه براي بودجه عاديDAB/96/NCB/W0019ترمیم و رنگمالی دیوار احاطه شهری سوم16/03/1396475688شرکت ساختمانی شاهین عمر31/05/1396
6وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیسرکهای روستائی -پروژه های ولایتی ضمیمه بودجه  سال 1396RRD/MOF/NRAP/SOUTH/KDR/024/C2/001بازسازی 12.67 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل کندهار الی جکان بالا در ولسوالی دامان ولایت کندهار RRD/MOF/NRAP/SOUTH/KDR/024/C2/00112/04/139633720800شرکت ساختمانی سلطان بشیر12/10/1396
7وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/EAST/NGR/037/C2/001عمار 3.4 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن قریه مقام خان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار RRD/MOF/NRAP/EAST/NGR/037/C2/00 12/04/139629339575شرکت ساختمانی سلطان بشیر12/10/1396
8وزارت احیا وانکشاف دهات خدمات غیر مشورتیطبع MRRD-15/OB-2/MOF-2/CO/KBL/96تهیه و چاپ 24000 جلد مجله دهکده ریاست اطلاعات و آگاهی عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات MRRD-15/OB-2/MOF-2/CO/KBL/9629/03/1396948000پروژه طباعتی احمدی29/12/1396
9وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیپروژه هاي کوچک انکشافي در سرحدات( وزارت احيآ و انکشاف دهات)95/MRRD/413/P.PROGRAM/38/INDIA/29/CC/DKIاعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول 42.05 و دیوار استنادی بطول 132 متر، قریه زرد گلان لختوغی، ولسوالی کجران ولایت دایکندی22/03/139628520200شرکت های مهندسی ایا و احسان نوید22/12/1396
10وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/043/ C2/001اعمار 7.14 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبر آن از سرک عمومی گلبهار الی چشمه الله داد ( مرکز قریه پفدم) ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/043/ C2/00120/03/139653702270بلدتیک انجنیری او ساختمانی شرکت 20/12/1396
12345678910...