اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:152
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت امور زنان     01/05/13963859246شرکت ساختمانی کنایزر 01/08/1396
2وزارت امور زنان تدارکات تهیه اجناسروغنيات - عراده جاتMOWA-OB-NCB-1396-01مقدار 50000 لیتر تیل شامل(28000 لیتر پطرول و22000 لیتر دیزل) ضرورت وسایط ترانسپورتی وزارت امور زنان 30/03/13962174800شرکت تجارتی راشد وسیم 30/09/1396
3وزارت امور زنان تدارکات امور ساختمانیاعمار مراکز آموزشیMOWA-WDB-NCB-03-47اعمار مارکیت در داخل باغ زنانه ولایت کاپیسا07/06/1396406751 شرکت ساختمانی میرجی خان کوهستانی 06/10/1396
4وزارت امور زنان تدارکات امور ساختمانیاعمار مراکز آموزشیMOWA-WDB-NCB-05-49اعمار تعمیر جمنازیوم در داخل باغ زنانه ولایت قندهار23/05/13966363004شرکت ساختمانی حکمت زاهد23/09/1396
5وزارت انرژی و آب تدارکات امور ساختمانیمديريت منابع  آبي در حوزه غربMEW/PCCIU/CW-06باز سازی و احیای مجدد کانال های قبستان ، یحی آباد ، روندان ، غوپروا، دشت نیزان ، و طاقچه10/07/139625329772National Gold Construction Company28/12/1396
6وزارت انرژی و آب تدارکات امور ساختمانیترمیم اساسی دروازه های بند برق اول پلخمری ولایت بغلانMEW/001R-96/ICBترمیم اساسی دروازه های بند برق اول پلخمری ولایت بغلان18/07/1396188906500Joint Stock Company of Closed Prommontazh29/12/1396
7پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-76/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Qalacha-e-Khumdan (Lot 2) Gozar , D-8, Kabul City25/03/139665990293شرکت ساختمانی نوین حکیم زاده29/12/1396
8پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-69/TUpgrading Infrastructure of Sanaturium Trunk Gozar , D-6, Kabul City09/03/139632560600شرکت ساختمانی حکمت الله خان ناصر09/10/1396
9پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-60/UUpgrading Infrastructure of 212 Family Gozar , D-11, Kabul City09/03/139670190970شرکت ساختمانی حکمت الله خان ناصر29/12/1396
10پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KMDP/W-59/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Qala-e-Kashif Gozar, D-5, Kabul City26/02/139671624784شرکت ساختمانی جمال عزیز29/12/1396
12345678910...