اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:128
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیدیزاین، تنویر وساختمان سرکهای شهریKM-SW-NCB-0050-1396امور ساختمان شرید سبز پارک حصۀ سوم خیر خانه08/09/13968214034شرکت ساحتمانی گلوبل گیت30/10/1396
2شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KM/0017/96/NCBامور ساختمان و اسفالت ریزی سرک شرقی جوار ریاست حفظ مراقبت و کار21/05/139649985965شرکت ساختمانی کنسوریبل21/11/1396
3شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود پروزه براي بودجه عاديKM/96/W-0023/NCBامور ساختمان سرک دهکیپک الی سرای شمالی 08/09/139617324677شرکت ساختمانی فقیر محمد رحمانی 29/12/1396
4شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود پروزه براي بودجه عادي KM-SW - NCB - 0055 -1396 ساخت و نصب پل های هوایی عابر پیاده درسطح شهر کابل11/09/139633726019شرکت ساختمانی حکمت نجیب 29/12/1396
5وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیمعیشت بدیل و بسته های تشویقی برای ولایات جهت کاهش کشت کوکنارMCN/W15/NCB/1396پروژه اعمار مراکز جمع آوری سبزیجات در ولایت لغمان03/04/13963162160شرکت ساختمانی وحید عبدالله29/12/1396
6وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیمعیشت بدیل و بسته های تشویقی برای ولایات جهت کاهش کشت کوکنارMCN/W20/1396/NCB پروژه اعمار کانال آبیاری ودیوار استنادی قریه های چهارباغ،چابک،شاه چنار،آقتاش،چمن حسن بیک،سلطان غجر،عرب جدید و عرب قدیم ولایت سرپل20/02/13963130259شرکت ساختمانی حلیم حمید20/11/1396
7وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیمعیشت بدیل و بسته های تشویقی برای ولایات جهت کاهش کشت کوکنارMCN/W18/NCB/1396پروژه اعمار دورشته کانال و سربنددر ولسوالی گجران قریه خواجه مراد و بوکه ولایت دایکندی01/05/13961078047شرکت ساختمانی اسکان امید30/10/1396
8وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیساختمان هاMCN/W10 /1396/NCBپروژه حفظ و مراقبت و رنگمالی ساختمانهای مرکزی این وزارت 25/07/13961469336شرکت ساختمانی اسکان امید30/10/1396
9وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیتجهيزات ساختمانیMCN/W23/NCB/1396پروژه اعمار تهیه وتدارک ساخت یک باب برج پهره داری در پهلوی دروازه شرقی وپارتیشن یک باب تشناب به سه بخش در تعمیر مرکزی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر01/06/1396656593شرکت ساختمانی ابربنا30/10/1396
10وزارت مبارزه علیه مواد مخدر خدمات مشورتیمعیشت بدیل و بسته های تشویقی برای ولایات جهت کاهش کشت کوکنارMCN/CS17/ QCBS/1396پروژه ترویج زعفران برای تقویت اقتصادی خانم ها در ولایت هرات 20/04/13961802250شرکت زراعتی نسا30/09/1396
12345678910...