اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:133
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/023/1396/NCBتدارک (6) قلم نوشابه 1/5/1396 دانلود
2ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/091/1396/NCBتدارک 50 قلم رنگهای پرنتر و ماشین فوتوکاپی 27/4/1396 دانلود
3ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/84/1396/NCBتدارک 550 پایه چوکی قصرسلام خانه و دلکشاه4/5/1396 دانلود
4ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/019/1396/NCBتدارک 38 قلم اجناس آیر کندیشن 25/4/1396 دانلود
5ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/074/1396/NCBتدارک 24 قلم وسایل و تجهیزات بخش های مطبوعات 2/5/1396 دانلود
6اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MOPH/96/W-1771/NCBپروژه اعمار شفا خانه 100 بستر ولایت زابل 24/4/1396 دانلود
7اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیRe-Bid NPA/MOPH/W-1777/NCBپروژه اعمار شفا خانه 100 بستر ولایت جوزجان24/4/1396 دانلود
8اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA\MOEW\96\W-1587\ICBProcurement of Works for Shatoot Storage Dam Project 16/5/1396 دانلود
9اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MOI/96/ G-1762 /NCBتدارک 47 قلم فرنیچر باب ، عینیات مفروشاتی و لوازم برقی مورد ضرورت قوای پولیس 28/4/1396 دانلود
10اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MoHE/96/G-1787/ICB/Rebid Procurement of Laboratory Equipments For19 Universities of Ministry of Higher Education in 19 lots 14/5/1396 دانلود
12345678910...