اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:139
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/018/1397/NCBتدارک 1 قلم آب معدنی20/8/1396 دانلود
2ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/011/1397/NCBتدارک 6 قلم میوه تازه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی 21/8/1396 دانلود
3ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/043/1397/NCBتدارک 4 قلم مواد محروقات 20/8/1396 دانلود
4اداره تدارکات ملیخدمات مشورتیNPA/MEW/96/CS-1809/QCBSاستخدام کمپنی مشورتی برای پروژه مطالعات امکان سنجی انکشاف سیستم آبیاری نهر سراج و موجودیت منابع آب در سراسر وادی 24/8/1396 دانلود
5ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/015/1397/NCBپروژه تدارک 4 قلم گوشت اعلی16/8/1396 دانلود
6ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/039/1397/NCBتدارک 8 قلم نوشابه و آب معدنی16/8/1396 دانلود
7ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/005/1397/NCBتدارک 2 نوع تیل23/8/1396 دانلود
8ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/009/1397/NCBتدارک 2 نوع تیل17/8/1396 دانلود
9ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/021/1397/NCBتدارک 2 نوع تیل 17/8/1396 دانلود
10ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/037/1397/NCB تدارک 14 قلم حبوبات 22/8/1396 دانلود
12345678910...