اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:92
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MOI/97/G-2013/NCB- Rebidتدارک یک قلم چوب بلوط مورد ضرورت قعطات و جزوتامهای مرکزی و ساحوی قوای پولیس برای سال های مالی 1397 و 1398 به اساس قرارداد چار چوبی 23/12/1396 دانلود
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/PD/NCB/G/497خریداری 15 فرد نوع گاو های غوناجی محلی خالص از نژاد های کنری، کندهاری وسیستانی و 3 فرد بقه گاوهای نسلی خالص از نژاد های متذکره از منشا اصلی آن معه انتقال انها به فارم تحقیقاتی گاوداری ریشخور15/12/1396 دانلود
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/PD/NCB/G/234تهیه وخریداری 45 قلم تجهیزات ومواد مصرفی لابراتوار وماشین کیفیت اسپرم، غرض پیشبرد فعالیت های القاح مصنوعی15/12/1396 دانلود
4اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MOPH/97/G-2018/NCB تدارک 62 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت تاسیسات صحی مرکز وزارت صحت عامه20/12/1396 دانلود
5اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MEW/96/W-1924/ICBRehabilitation of Lower Kokcha Irrigation, Zone I: Sharawan Canal (SHRC), LKIP/SHRC 0+000 to 66+000 km Canal Civil Works 14/1/1397 دانلود
6پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیKMDP/W-80/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastracture of Qala-e-Wazir, Khushal Khan Gozar , D-5, Kabul City27/12/1396 دانلود
7وزارت صحت عامه تدارکات تهیه اجناسMOPH/SEHAT/1397/NCB/G01ایجاد سیستم استندرد حاضری الکترونیکی در مرکز وزارت صحت عامه و 6 شفاخانه مرکزی15/12/1396 دانلود
8وزارت صحت عامه تدارکات تهیه اجناسMOPGDCM/SSHC/NCB/1397/G08تهیه و تدارک حبوبات و مواد خوارکه مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید و بخش قلبی15/12/1396 دانلود
9اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس‎ تدارکات تهیه اجناسACCRA/NIDC/1397/NCB/G-001چاپ کتاب های اساس وفورمه جات تذکره کاغذی 19/12/1396 دانلود
10وزارت صحت عامه تدارکات تهیه اجناسMOPH/GDCM/SSHC/NCB/1397/D09تهیه وتدارکات ترکاری باب و میوه جات تازه ، تخم مرغ مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید بخش قلبی8/12/1396 دانلود
12345678910