اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:128
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/G-132/96چاپ 165000 جلد کتب برای استادان دارالمعلمین ها ضرورت ریاست عمومی تربیه معلم8/6/1396 دانلود
2وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/W-131/96چاپ 165000 جلد کتب برای استادان دارالمعلمین ها ضرورت ریاست عمومی تربیه معلم 7/6/1396 دانلود
3ریاست محافظت رییس جمهور تدارکات تهیه اجناسPPS/96/NCB/G-036تدارک سه عراده واسطه20/6/1396 دانلود
4اداره مستقل انکشاف زون پایتختتدارکات امور ساختمانیCRIDA/96/NCB/W-016پروژه احداث 2.7 کیلومتر سرک از بی بی مهرو الی قلعه موسی - ولایت کابل14/6/1396 دانلود
5وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیRRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/083/C2/001 اعمار 175 متر پل متشنج قبلی جوی شیخ بشمول 0.75 کیلو متر سرک اتصالی آن در ولسوالی تالقان ولایت تخار RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/083/C2/00125/6/1396 دانلود
6وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیRRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/114/C2/001اعمار 2.5 کیلومتر سرک کانکریتی قلعه شانان جمال کوت همراه با ساختمان های آبرو آن بشمول 35 متر پل متشنج قبلی از سرک عمومی ارزان قیمت الی سرک عمومی کابل جلال آباد، ولسوالی بگرامی ولایت کابل RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/114/C2/001 26/6/1396 دانلود
7وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیRRD/MOF/NRAP/EAST/NRN/057/C2/001اعمار 47.74 متر پل های آهنکانکریتی متشنج قبلی و آهنکانکریت گادری بشمول 0.22 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان RRD/MOF/NRAP/EAST/NRN/057/C2/00126/6/1396 دانلود
8وزارت مالیه خدمات مشورتیMOF/PPP-04/CS/CQSسروی مارکیت پروژه های مشارکت عامه وخصوصی Market Survey for PPP Projects19/6/1396 دانلود
9وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/G-136/96تهیه وخریداری 34 قلم اجناس مختلف النوع غرض تولیدمواد ممد درسی ضرورت مرکز ساینس 20/6/1396 دانلود
10اداره تدارکات ملیخدمات غیر مشورتیNPA/MOI/96/NCS-1804/NCBپروژه ارتباط 113 سایت لینک مایکروویف و 3 ویست مربوط جز و تامهای وزارت امور داخله26/6/1396 دانلود
12345678910...