اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:92
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسیتدارکات امور ساختمانیICOIC/NCB/001پروسه داوطلبی {یک باب تعمیر باداشتن(۳۵-۳۰) باب اطاق دفتری بشمول یک با ب تالار کنفرانس ها، یک باب آشپزخانه مجهز،حداقل (۸) باب تشناب عصری ،پارکینگ با ظرفیت(۱۵)عراده وسایط نوع تیزرفتار،سیستم ابرسانی ،سیستم سپتیک،اتاق ها مجهزباسیستم سردکننده وگرم کننده، برق سه فاز وسایر ملحقات آن درمربوطات شهرنو،شیرپور ،وزیرمحمداکبرخان ،قلعۀ فتح الله ،چهاراهی ملک اصغر،کارته سوم ،کارته چهارم وجمال مینه شهرکابل2/10/1396 دانلود
2کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسیخدمات غیر مشورتیICOIC/NCB/002پروسه داوطلبی تهیه مقدار12mbps انترنت2/10/1396 دانلود
3اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/ MOPW/96/W-1980/NCB سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 بافرش اسفالت، ولایت پکتیا13/10/1396 دانلود
4برشنا شرکت تدارکات تهیه اجناسAF-DABS-14854-GO-RFQProcurement of Office Furniture ( Disks,Chairs , carpets ...etc) 28/9/1396 دانلود
5برشنا شرکت تدارکات تهیه اجناسDABS-96-NCB-029تهیه و تدارک 20 پایه ترانسفارمرها به ظرفیت 630 امپیر و 800 امپیر ضرورت کابل برشنا16/10/1396 دانلود
6برشنا شرکت تدارکات تهیه اجناسDABS-96-NCB-16 REBIDتهیه و تدارک 5 قلم تجهیزات مورد ضرورت کابل برشنا 13/10/1396 دانلود
7وزارت اقتصاد تدارکات تهیه اجناسMOEC/KBL/97/NCB/G001تهیه و تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 139713/10/1396 دانلود
8وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/G-151/96تهیه و خریداری 7 قلم مواد و ماشین آلات شیشه سازی ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس غرض تولید مواد ممد درسی برای مکاتب سراسرکشور27/9/1396 دانلود
9وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/G-153/96تهیه و خریداری 3 قلم مواد و ماشین آلات دیجیتل چاپ چارت ساینس ضرورت ریاست عمومی مرکز ساینس غرض تولید مواد ممد درسی برای مکاتب سراسرکشور26/9/1396 دانلود
10اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MPW/96/W-1979/NCB/Re-BIDپروژه بازسازی سرک از ولسوالی قلعه ذال الی سرک عمومی کندز شیرخان بندر، بخش اول از کیلومتر 0+000 الی 000+15 (فرش اسفالت) ولایت کندز، زون شمال شرق12/10/1396 دانلود
12345678910