اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:171
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/OFWMP/ICB/G-453 procurement of 84 Laser Land Levelar Units with all accessories including Transmitter, Laser Receiver, Control Panel/Box, Tripod Stand, Scraper and Battery14/5/1397 دانلود
2وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیMRRD-331/R.PROGRAM-49/MOF-168/CC/KBL-97اعمار دیوار استنادی و دیوار گبیون،بطول 2378متر در قریه کخ حسین خیل و باباکرخیل ولسوالی سروبی ولایت کابل20/4/1397 دانلود
3برشنا شرکت تدارکات تهیه اجناسDABS/97/NCB/G-071تدارک یک پایه ستیپ لایزر 630kva مورد ضرورت کابل برشنا16/4/1397 دانلود
4برشنا شرکت تدارکات تهیه اجناسDABS/97/NCB/G-066-rebidتدارک مقدار 10000 لیتر تیل پطرول و 32000 لیتر دیزل مورد ضرورت وسایط کندز برشنا اعلان مجدد16/4/1397 دانلود
5اداره تدارکات ملیخدمات مشورتی, NPA/MPW/97/Cs-2152/QCBSپیشنهاد تخنیکی مسیر های جایگزین و دیزاین ابتدایی برای ارتقاء شاهراه تورخم -جلال آباد -کابل به دو خط و یا چندین خط 24/4/1397 دانلود
6اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MOF/97/G-2059/ICBUpgrade of Flex cube and procurement of Hardware Upgrade6/5/1397 دانلود
7وزارت صحت عامه خدمات غیر مشورتیMOPH/HSS/1397/NCB/NCS5نشر پیام های صحی رادیویی از طریق شبکه های محلی ولایتی16/4/1397 دانلود
8وزارت صحت عامه تدارکات تهیه اجناسMOPH/HCWMP/NCB/1397/G01تهیه و تدارک دو پایه ماشین زباله سوز (انسنراتور) برای شفاخانه های ولایتی پروان و بغلان از پروژه نصب دستگاه ها جهت دفع مصؤن زباله های طبی18/4/1397 دانلود
9وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناس1397/MOD/G/N0047/22701    تهیه وتدارک (17)قلم مواد خام طباعتی مدیریت مطبعه ریاست مخابره ستردرستیز 11/4/1397 دانلود
10وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناس1397/MOD/G/N0053/22413  تهیه وتدارک (62) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی مدیریت مطبعه خدمات تخنیکی وحمایوی ریاست مخابره ستردرستیز 11/4/1397 دانلود
12345678910...