اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:169
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت مخابرات تدارکات تهیه اجناسMCIT/97/NCB/G-15فرش ترکی پت دار یا معدل ان به مقدار۳۵۰ متر مربع 24/2/1397 دانلود
2وزارت مخابرات تدارکات تهیه اجناسMCIT/97/NCB/G-03پروژه سه قلم اجناس سیستم انلاین پاسپورت23/2/1397 دانلود
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/ARTF/NHLP/ICB-LC & HC-GO-2018-1تهیه و خریداری قرطاسیه و چاپ مواد آگاهی دهی، مورد ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری، 16/3/1397 دانلود
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/ARTF/NHLP/NCB-HC-GO-2018-15تهیه و تدارک ادویه جات بیالوژیکی، مورد ضرورت پروژه ملی باغداری 24/2/1397 دانلود
5د افغانستان بانکتدارکات امور ساختمانیDAB/97/NCB/W20رنگمالی دیوار بیرونی دفتر مرکزی دافغانستان بانک و بانک ملی 24/2/1397 دانلود
6د افغانستان بانکتدارکات امور ساختمانیDAB/97/NCB/W07اعمار و ساخت آرشیف واقع ناحیه هشتم ضرورت آمریت اسناد و ارتباط24/2/1397 دانلود
7ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/041/1397/NCB/REپروژه تدارک مواد ساختمانی وابزارکاری25/2/1397 دانلود
8ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/026/1397/NCBپروژه تدارک 16 قلم وسایل الکترونیکی25/2/1397 دانلود
9ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G//054/1397/NCBپروژه تدارک 37 قلم اجناس تبلیغاتی واشتهارات29/2/1397 دانلود
10اداره خط آهن افغانستانتدارکات تهیه اجناسARA/1397/NCB/G-009خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره برداری و حفظ و مراقبت خطوط آهن ولایتهای بلخ و هرات 31/2/1397 دانلود
12345678910...